menu

Všeobecné podmínky

Podmínky užívání Služeb EDUEDU platné od 1.10.2018

 

Úvodní ustanovení

Poskytovatelem Služeb EDUEDU je:

LUMIVOD s.r.o.

se sídlem 2. května 2384, 760 01 Zlín, Česká republika

IČO: 06914799, DIČ: CZ06914799

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 105079

 

Kontaktní údaje:

E-mail: info@eduedu.eu

Poštovní adresa:

LUMIVOD s.r.o.

Filmová 174

760 01 Zlín

 

V souladu s ustanovením § 6 odst. 1) ZAVMS, společnost LUMIVOD informuje příjemce audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, že orgánem dohledu nad poskytováním Služeb EDUEDU je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (www.rrtv.cz).

Společnost LUMIVOD, jakožto poskytovatel audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) ZAVMS, určuje způsob organizace poskytovaných audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a má za tyto služby redakční odpovědnost.

Každý Uživatel a/nebo jakákoli jiná osoba, jež si na svém Zařízení zpřístupní Stránky společnosti LUMIVOD, dává užíváním Služeb EDUEDU, tj. jakéhokoliv mediálního obsahu, k němuž je vyžadována Registrace a uhrazení Předplatného a/nebo jakéhokoliv dalšího mediálního obsahu, jež je volně přístupný prostřednictvím Stránek společnosti LUMIVOD, svůj souhlas s těmito Podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů. Užíváním Služeb EDUEDU dle předchozí věty se rozumí jakékoli užití Stránek společnosti LUMIVOD či jiných příslušných elektronických prostředků či aplikací nebo kliknutí na jakýkoli odkaz na Stránkách společnosti LUMIVOD. Z tohoto důvodu si společnost LUMIVOD dovoluje Uživatele požádat, aby se před užitím Služeb EDUEDU na Stránkách společnosti LUMIVOD s těmito Podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů a soukromí pečlivě seznámili.

Nedílnou součást těchto Podmínek tvoří Ceník předplatného, který je dostupný na Stránkách společnosti LUMIVOD.

 

Definice

Níže popsané pojmy uvedené v těchto Podmínkách velkým písmenem (a to bez rozdílu, zdali jsou použity v jednotném či množném čísle) mají následující význam:

„Platforma EDUEDU“ znamená platformu umístěnou na Stránkách společnosti LUMIVOD, jež slouží k poskytování Služeb EDUEDU a ke komunikaci s Uživatelem, zejména prostřednictvím jeho Uživatelského účtu.

„Ceník předplatného“ znamená ceník Placených služeb EDUEDU, jež je přístupný na Platformě EDUEDU na Stránkách společnosti LUMIVOD. Ceník Předplatného je nedílnou součástí těchto Podmínek a Smlouvy o předplatném.

„Daňový doklad“ znamená daňový doklad (fakturu) vystavený společností LUMIVOD Uživateli, jež je uložen a Uživateli přístupný na jeho Uživatelském účtu, a to za období posledních dvanácti měsíců.

„LUMIVOD“ znamená společnost LUMIVOD s.r.o., IČO: 06914799, se sídlem 2. května 2384, 760 01 Zlín, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 105079.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„Okamžik registrace“ znamená okamžik odeslání registračního formuláře na Stránkách společnosti LUMIVOD a současně vytvoření Uživatelského účtu Uživatele.

„Okamžik uzavření“ znamená okamžik uzavření Smlouvy o předplatném mezi Uživatelem a společností LUMIVOD, který nastane úhradou Předplatného na Účet společnosti LUMIVOD.

„Placené služby EDUEDU“ znamená Služby EDUEDU, které jsou přístupné pouze Registrovanému uživateli z jeho Uživatelského účtu po zaplacení Předplatného.

„Platební kanál“ znamená způsob úhrady Předplatného na Účet společnosti LUMIVOD, jež je umožněn a podporován společností LUMIVOD a jenž je uveden v Uživatelském účtu jako možný způsoby úhrady Předplatného. Společnost LUMIVOD umožňuje provádět úhrady Předplatného prostřednictvím rekurentní inkasní platby.

„Podmínky“ znamená tyto Podmínky užívání Služeb EDUEDU, jejichž nedílnou součástí je též Ceník předplatného. Podmínky jsou Uživateli dostupné na Stránkách společnosti LUMIVOD.

„Předplacené období“ znamená období, na které Registrovaný uživatel uhradil Předplatné dle Ceníku předplatného a po které jsou Registrovanému uživateli poskytovány společností LUMIVOD Placené služby EDUEDU. Délka Předplaceného období je jeden rok.

„Předplatné“ znamená roční úplatu hrazenou Uživatelem za poskytování Placených služeb EDUEDU na Předplacené období prostřednictvím Platebního kanálu, jejichž výše je stanovena v Ceníku předplatného.

„Registrace“ znamená řádné vyplnění veškerých údajů požadovaných společností LUMIVOD v registračním formuláři na Platformě EDUEDU na Stránkách společnosti LUMIVOD. Součástí Registrace je zejména vyslovení souhlasu Uživatele se Zásadami ochrany osobních údajů a soukromí a s těmito Podmínkami.

„Registrovaný uživatel“ znamená Uživatele, který dosáhl k Okamžiku registrace věku nejméně 18 let a který provedl Registraci a má založený Uživatelský účet.

„Služby EDUEDU“ znamená služby informační společnosti, jejímž hlavním cílem je zpřístupnění Uživatelům jakéhokoliv mediálního obsahu umístěného na Stránkách společnosti LUMIVOD (zejména audiovizuálních děl), k němuž je vyžadována Registrace a/nebo zaplacení Předplatného a/nebo jež je volně přístupný prostřednictvím Stránek společnosti LUMIVOD. Součástí Služeb EDUEDU jsou též Placené služby EDUEDU.

„Smlouva o předplatném“ znamená smlouvu o předplatném uzavřenou mezi Uživatelem a společností LUMIVOD přes Platformu EDUEDU na Stránkách společnosti LUMIVOD, na základě které jsou Uživateli poskytovány Placené služby EDUEDU. Nedílnou součástí Smlouvy o předplatném jsou tyto Podmínky, Zásady ochrany osobních údajů a soukromí a Ceník předplatného.

„Zásady ochrany osobních údajů“ znamená zásady ochrany a zpracování osobních údajů a pravidla ochrany soukromí Uživatelů, které jsou dostupné na Stránkách společností LUMIVOD.

„Stránky společnosti LUMIVOD“ znamená internetové stránky společnosti LUMIVOD provozované na adrese https://www.eduedu.eu/.

„Účet společnosti LUMIVOD“ znamená bankovní účet společnosti LUMIVOD uvedený na Stránkách společnosti LUMIVOD a/nebo na Daňových dokladech.

„Uživatel“ znamená jakoukoli fyzickou osobu, jež si na svém Zařízení zpřístupní Stránky společnosti LUMIVOD a/nebo užívá Služby EDUEDU (včetně Placených služeb EDUEDU) a/nebo provedla Registraci a má založený Uživatelský účet.

„Uživatelský účet“ znamená uživatelský účet Uživatele v Aplikaci EDUEDU vedený společností LUMIVOD, jenž obsahuje veškeré informace zadané Uživatelem a/nebo zveřejněné ve vztahu k Uživateli společností LUMIVOD v souvislosti s užíváním Služeb EDUEDU a jenž je dostupný Uživateli na Stránkách společnosti LUMIVOD.

„ZAVMS“ znamená zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání).

„Zákon o některých službách informační společnosti“ znamená zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).

„Zákon o ochraně spotřebitele“ znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

„Zařízení“ znamená zařízení Uživatele nezbytné pro užívání Služeb EDUEDU, jehož minimální parametry a konfigurace jsou blíže specifikovány v těchto Podmínkách a na Stránkách společnosti LUMIVOD. Zařízení musí být připojeno do sítě internet.

 

Uživatel

Uživatel k Okamžiku registrace společnosti LUMIVOD prohlašuje a potvrzuje, že veškeré údaje, které poskytl společnosti LUMIVOD od Okamžiku registrace po dobu existence Uživatelského účtu a/nebo trvání všech závazků vzniklých v souvislosti s poskytováním Služeb EDUEDU jsou přesné, pravdivé a nejsou v žádném ohledu zavádějící. Uživatel bere na vědomí veškeré právní následky vyplývající z poskytnutí nepravdivých, nepřesných nebo zavádějících údajů.

Uživatel dává k Okamžiku registrace výslovný souhlas společnosti LUMIVOD ke kontaktování Uživatele na jeho telefonním čísle v pracovních dnech mezi 9:00 a 18:00 hod. Dále dává Uživatel k Okamžiku registrace výslovný souhlas společnosti LUMIVOD k zasílání informací na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem v jeho Uživatelském účtu.

Uživatel k Okamžiku registrace a/nebo k okamžiku užití jakékoli Služby EDUEDU, v závislosti na tom, která z těchto skutečností nastane dříve, společnosti LUMIVOD potvrzuje, že se podrobně seznámil s textem těchto Podmínek a Zásad ochrany osobních údajů a soukromí, souhlasí s nimi a považuje je za závazné. Pokud Uživatel s Podmínkami a/nebo Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasí, Registraci neprovede.

Pouze Uživatel starší 18-ti let může provést Registraci a založit Uživatelský účet na Platformě EDUEDU na Stránkách společnosti LUMIVOD.

Uživatel souhlasí se zaznamenáváním veškerých telefonických hovorů a další komunikace s Uživatelem ze strany společnosti LUMIVOD.

Uživatel potvrzuje společnosti LUMIVOD, že byl řádně obeznámen s podmínkami a povahou Platformy EDUEDU a poskytování Služeb EDUEDU, a to zejména prostřednictvím informací poskytovaných na Stránkách společnosti LUMIVOD a v rámci případné písemné nebo elektronické komunikace s pracovníky společnosti LUMIVOD.

Veškeré náklady (včetně případných daní nebo poplatků) vzniklé Uživateli v souvislosti s využíváním Služeb EDUEDU (např. náklady na internetové připojení apod.) si hradí Uživatel sám.

 

Služby EDUEDU a Placené služby EDUEDU

Uživatelé, kteří neprovedli Registraci a neuhradili Předplatné za Předplacené období, mohou mít přístup ke společností LUMIVOD určeným Službám EDUEDU, tj. mediálnímu obsahu na Stránkách společnosti LUMIVOD, který nespadá pod Placené služby EDUEDU. Uživatelé berou na vědomí, že tento přístup může být ze strany společnosti LUMIVOD kdykoliv omezen, pozastaven či ukončen bez uvedení jakéhokoliv důvodu.

Placené služby EDUEDU mohou využívat pouze Registrovaní uživatelé, kteří uzavřeli se společností Smlouvu o předplatném a kteří uhradili Předplatné, a to pouze po dobu Předplaceného období, za něž bylo Uživatelem uhrazeno Předplatné dle Ceníku předplatného. Pro využívání Placených služeb EDUEDU je nezbytné, aby Registrovaný uživatel byl přihlášen ke svému Uživatelskému účtu.

Placené služby EDUEDU je možné si předplatit na Předplacené období, kdy je Registrovanému uživateli po toto období zpřístupněn jakýkoli mediální obsah umístěný na Stránkách společnosti LUMIVOD.

Uživatelé mohou Služby EDUEDU (a zejména Placené služby EDUEDU), které jsou k dispozici na Stránkách společnosti LUMIVOD, využívat výhradně na území České republiky a Polska, nebude-li ve Smlouvě o předplatném uvedeno jinak nebo nebude-li společností LUMIVOD umožněno zhlédnutí vybraného mediálního obsahu též z území jiného státu nebo nebude-li určeno jinak závaznými právními předpisy České republiky a/nebo přímo závaznými a použitelnými předpisy Evropské unie. Uživatel bere na vědomí, že některý mediální obsah, jenž tvoří součást Služeb EDUEDU, může být z licenčních důvodů přístupný pouze pro území České republiky nebo pouze pro území Polska.

Uživatel bere na vědomí, že mediální obsah, jenž tvoří Služby EDUEDU (a zejména Placené služby EDUEDU) a jenž je Uživateli zpřístupňován na Stránkách společnosti LUMIVOD, se může lišit v závislosti na území, na němž jsou Služby EDUEDU užívány prostřednictvím Zařízení Uživatele, a též v závislosti na změně tohoto mediálního obsahu ze strany společnosti LUMIVOD, která je oprávněna jednostranně (bez nutnosti jakéhokoli oznámení o těchto změnách) určovat programovou skladbu mediálního obsahu a množství a podobu titulů v něm zahrnutých.

Objednáním Placené služby EDUEDU na svém Uživatelském účtu a/nebo uhrazením Předplatného Uživatel výslovně souhlasí s okamžitým zahájením poskytování Placených služeb EDUEDU ze strany společnosti LUMIVOD.

 

Podmínky užívání Služeb EDUEDU a Placených služeb EDUEDU

Uživatel bere na vědomí, že jakékoli Služby EDUEDU poskytované společností LUMIVOD jsou přístupné pouze prostřednictvím Zařízení, která jsou technologicky vyhovující a vhodná k zobrazování Služeb EDUEDU.

Služby EDUEDU jsou určeny pro Zařízení (mobilní a pevné zařízení), jejichž minimální parametry a konfigurace jsou uvedeny ve FAQ.

Uživatel se zavazuje užívat Služby EDUEDU na Stránkách společnosti LUMIVOD v souladu s těmito Podmínkami, Zásadami ochrany osobních údajů a Smlouvou o předplatném.

Uživatel bere na vědomí, že pro účely užívání Služeb EDUEDU musí mít na vlastní náklady uzavřenu s poskytovatelem služby internetu platnou smlouvu o poskytnutí přístupu k internetu a mít následující nepřetržité širokopásmové připojení k internetu:

v případě osobního počítače nebo notebooku minimálně 1000 kB/sec,

v případě použití platforem mobilních telefonů nebo tabletů minimálně 700 kB/sec.

Současně mohou být Placené služby EDUEDU užívány nejvýše na jednom Zařízení.

Uživatel souhlasí s tím, že pokud dojde k užívání Zařízení v rozporu s těmito Podmínkami a Smlouvou o předplatném, bude takovému Uživateli odmítnut přístup k Placeným službám EDUEDU.

Uživatelé smí užívat jakékoli Služby EDUEDU výhradně pro své osobní a soukromé potřeby, případně ve vyučovacích hodinách. Jakékoli jiné publikování nebo šíření obsahu Stránek společnosti EDUEDU je zakázáno.

Užíváním Služeb EDUEDU Uživatelé souhlasí s tím, že Služby EDUEDU užívají výhradně na své vlastní riziko a že společnost LUMIVOD žádným způsobem neručí za majetkovou a/nebo nemajetkovou újmu, která jim může vzniknout v souvislosti s užíváním Služeb EDUEDU.

Společnost LUMIVOD neposkytuje Uživateli žádnou záruku v souvislosti s užíváním nebo následky užívání jakéhokoli obsahu a funkcí, jež se nachází na Stránkách společnosti LUMIVOD, pokud jde o jejich správnost, přesnost, spolehlivost či jiné vlastnosti. Uživatel tímto uznává, že je sám odpovědný za všechny škody vzniklé na Zařízení používaném pro příjem Služeb EDUEDU a že nese veškeré náklady na opravy a údržbu Zařízení, které pro příjem Služeb EDUEDU využívá.

Společnost LUMIVOD neposkytuje Uživateli žádnou záruku týkající se přerušení Služeb EDUEDU z důvodu poruchy, přerušení či snížení kvality internetového připojení Uživatele, a neručí tedy ani za majetkovou nebo nemajetkovou újmu vzniklou v této souvislosti.

Uživatel dále bere na vědomí, že společnost LUMIVOD nezaručuje a nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele ani za jeho Zařízení a softwarové vybavení, jakož i za funkčnost veřejné internetové sítě. Společnost LUMIVOD dále jakkoli neručí za obsah Stránek společnosti LUMIVOD a aplikací (zejména za to, že tento obsah bude plně v souladu s platnými právními předpisy a že bude bezchybný) a ani za to, že Stránky společnosti LUMIVOD nebo zařízení sloužící elektronické komunikaci neobsahují viry, nebo jiné rušivé komponenty.

Společnost LUMIVOD si vyhrazuje právo, že Služby EDUEDU nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu společnosti LUMIVOD.

Uživatel v souladu se Zákonem o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že společnost LUMIVOD je oprávněna zasílat Uživateli na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v jeho Uživatelském účtu obchodní sdělení, obsahující zejm. informace o novinkách Služeb EDUEDU a o produktech a službách třetích osob, jakož i obchodní sdělení ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště.

 

Smlouva o předplatném a úhrada Předplatného

Okamžikem uzavření Uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto Podmínky je Uživatel upozorněn při Registraci a před vlastním uzavřením Smlouvy o předplatném, a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před uzavřením Smlouvy o předplatném má Uživatel možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je, a to zejména v procesu Registrace a/nebo na svém již zřízeném Uživatelském účtu.

Smlouva o předplatném je uzavřena Okamžikem uzavření v českém jazyce. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o předplatném. Základní údaje Smlouvy o předplatném jsou uvedeny na Daňovém dokladu, jenž je Uživateli přístupný na jeho Uživatelském účtu. Po dobu trvání smluvního vztahu vzniklého Okamžikem uzavření bude Smlouva o předplatném uložena v elektronické podobě u společnosti LUMIVOD.

Společnost LUMIVOD není vázána žádným z kodexů chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. b) Občanského zákoníku.

 

Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření Smlouvy o předplatném jsou popsány v těchto Podmínkách. Případné chyby (týkající se zejména identifikačních údajů Uživatele) při objednávání Placených služeb EDUEDU může Uživatel opravit prostřednictvím svého Uživatelského účtu.

 

Smlouva o předplatném nabývá platnosti Okamžikem uzavření, pokud není v těchto Podmínkách uvedeno jinak, a účinnosti zaplacením Předplatného ze strany Uživatele, tj. připsáním příslušné úplaty na Účet společnosti LUMIVOD, pokud k uhrazení Předplatného dojde až po Okamžiku uzavření. Smlouva je platná a účinná, pokud nebude řádně ukončena v souladu se zákonem nebo těmito Podmínkami dříve, po dobu Předplaceného období s tím, že její platnost a účinnost se automaticky prodlužuje o další navazující Předplacené období, pokud bude za toto další navazující Předplacené období řádně a včas uhrazeno ze strany Registrovaného uživatele příslušné Předplatné. Smlouva o předplatném bude ukončena uplynutím Předplaceného období, pokud nebude v této době její platnost a účinnost Uživatelem prodloužena zaplacením Předplatného dle Ceníku předplatného na další navazující Předplacené období. Nejkratším obdobím, po které může Smlouva o předplatném Uživatele zavazovat, je tedy jedno Předplacené období, za něž bylo Registrovaným uživatelem uhrazeno Předplatné

 

Registrovaný uživatel učiní objednávku Placených služeb EDUEDU potvrzením požadovaných údajů Platebního kanálu (rekurentní inkasní platby) nezbytných k úhradě Předplatného, zadaných za účelem objednání a užívání Placených služeb EDUEDU. Společnost LUMIVOD potvrdí Uživateli přijatou objednávku a/nebo provedenou úhradu Předplatného tím, že Uživateli zašle na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho Uživatelském účtu potvrzení jeho objednávky.

 

Předplatné hrazené Uživatelem dle Smlouvy o předplatném představuje celé protiplnění za přístup k Placeným službám EDUEDU. Společnost LUMIVOD má právo jednostranně zvýšit Předplatné uvedené v Ceníku předplatného v důsledku změny výše zákonné sazby daně z přidané hodnoty. Společnost LUMIVOD může zvýšit Předplatné jen o takovou výši, o kterou se změnila sazba daně z přidané hodnoty proti sazbě daně z přidané hodnoty platné v době uzavření Smlouvy o předplatném.

 

Předplatné je Uživatel povinen hradit prostřednictvím Platebního kanálu, který je podporován společností LUMIVOD a který je uveden v jeho Uživatelském účtu.

 

Po uhrazení Předplatného Uživatel získá přístup k příslušným Placeným službám EDUEDU na příslušné Předplacené období, které je též zúčtovacím obdobím. Prvním dnem zúčtovacího období je den uhrazení Předplatného.

Další práva a povinnosti Uživatele a společnosti LUMIVOD

Uživatel je povinen neprodleně aktualizovat na svém Uživatelském účtu jakékoli údaje, které poskytl během Registrace nebo kdykoli v průběhu existence jeho Uživatelského účtu, a to nejpozději do 3 dnů po vzniku těchto změn. Údaje uvedené Uživatelem v jeho Uživatelském účtu bude společnost LUMIVOD vždy považovat za aktuální a správné.

Společnost LUMIVOD výslovně upozorňuje Uživatele, pokud je tento Spotřebitelem, že v případě poskytování Placených služeb EDUEDU nemá právo odstoupit od Smlouvy o předplatném dle ustanovení § 1829 a násl. Občanského zákoníku, jelikož jsou zde naplněny podmínky uvedené v ustanovení § 1837 písm. a) a l) Občanského zákoníku.

Společnost LUMIVOD má, mimo jiné, právo odstoupit od Smlouvy o předplatném v následujících případech: Uživatel je v prodlení s jakoukoliv platbou splatnou dle Smlouvy o předplatném více než čtrnáct dnů; jakékoliv údaje poskytnuté společnosti LUMIVOD Uživatelem se ukáží jako nepřesné, nepravdivé nebo v jakémkoliv ohledu zavádějící; Uživatel se dopustil nezákonného a/nebo neoprávněného jednání ve smyslu těchto Podmínek; u kteréhokoliv soudu bude vůči Uživateli podán insolvenční návrh.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že odstoupení společnosti LUMIVOD od Smlouvy v souladu s odst. 3 tohoto článku Podmínek je s účinky ex nunc (tj. k okamžiku ukončení Smlouvy o předplatném). Odstoupení Smlouvy o předplatném je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem v jeho Uživatelském účtu. Okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy o předplatném je Uživateli zamezen přístup k Placeným službám EDUEDU.

V případě odstoupení od Smlouvy o předplatném ze strany Uživatele bere tento na vědomí, že bude povinen hradit část Předplatného za příslušné období, za něž mu byly Placené služby EDUEDU již poskytnuty.

Při použití komunikačních prostředků mezi Uživatelem a společností LUMIVOD není společnost LUMIVOD odpovědna za jakoukoliv ztrátu, která byla způsobena selháním pošty, faxu, elektronických nebo jiných komunikačních prostředků a technických zařízení, které zabezpečují poskytování Služeb EDUEDU, včetně, ale nikoli výhradně, selhání komunikačních prostředků, internetové stránky, systémů výměny elektronických dat a platebních systémů.

Zasláním jakékoliv poznámky, zprávy, e-mailu, nápadu, návrhu, koncepce či jiného materiálu (včetně zvukových a/nebo zvukově obrazových děl a/nebo jiných autorských děl) společnosti LUMIVOD a/nebo na Stránky společnosti LUMIVOD, Uživatel souhlasí s tím, že společnost LUMIVOD získává veškerá práva k užití takové poznámky, zprávy, e-mailu, nápadu, návrhu, koncepce či jakéhokoliv jiného materiálu bez ohledu na místo, z něhož byly odeslány, a společnost LUMIVOD tak bude mít nárok užívat tyto materiály nyní a kdykoliv v budoucnu a k jakémukoliv účelu. Společnost LUMIVOD nenese žádnou odpovědnost za materiály zaslané společnosti LUMIVOD a/nebo na Stránky společnosti LUMIVOD.

Uživatel je odpovědný za škodu vzniklou společnosti LUMIVOD ze všech nároků, které byly vzneseny jakoukoli třetí stranou a které je možné přičítat jednání Uživatele v souvislosti s užíváním Služeb EDUEDU.

Uživatel bere na vědomí, že struktura, náhled a vzhled Stránek společnosti LUMIVOD a Platformy EDUEDU jsou chráněny právem duševního vlastnictví.

Všechny služby, obsah a související software (aplikace) na Stránkách společnosti LUMIVOD včetně, mimo jiné, mediálního obsahu a z něho pořízených fotografií, jiných obrázků, fotografií, postav, jmen, grafiky, označení (log), ilustrací i softwarových produktů (aplikací), jsou duševním vlastnictvím společnosti LUMIVOD nebo třetích stran, které daly společnosti LUMIVOD s jejich užíváním svůj souhlas. Z tohoto důvodu se na všechny služby, veškerý obsah a související software (aplikace), jež se nachází na Stránkách společnosti LUMIVOD, vztahuje ochrana autorského práva či jiná právní ochrana. Je přísně zakázáno rozmnožovat, kopírovat, rozšiřovat (včetně zasílání e-mailem, faxem nebo jinými elektronickými prostředky), zveřejňovat, upravovat, přenášet či užívat na jiných webových stránkách či v jiných počítačových sítích jakoukoli službu, obsah či použitý software (platformu), jež jsou přístupné na Stránkách společnosti LUMIVOD.

Společnost LUMIVOD průběžně aktualizuje mediální obsah, oznámení i informace uvedené na Stránkách společnosti LUMIVOD. Společnost LUMIVOD žádným způsobem neodpovídá za škody způsobené chybami, nepřesnostmi a technickými problémy. Společnost LUMIVOD si vyhrazuje právo kdykoli částečně nebo zcela změnit strukturu, náhled nebo vzhled či obsah Stránek společnosti LUMIVOD a Platformy EDUEDU.

Společnost LUMIVOD není jakkoli odpovědna za obsah jakýchkoliv externích stránek provozovaných třetí stranou, na něž je uveden odkaz na Stránkách společnosti LUMIVOD. Kdokoli smí vytvořit odkaz, který přesměruje diváka na Stránky společnosti LUMIVOD za předpokladu, že odkaz neuvádí, nenaznačuje či nevzbuzuje dojem, že společnost LUMIVOD je sponzorem či podporovatelem předmětné stránky, na níž je uveden odkaz na Stránky společnosti LUMIVOD. Uživatel nesmí na své vlastní stránce použít logo, ochrannou známku, známku služeb nebo jakýkoliv jiný materiál uvedený na Stránkách společnosti LUMIVOD, na který se vztahuje ochrana autorská práva, bez výslovného předchozího souhlasu majitele uvedeného označení nebo práva. Uživatel nesmí užít jakoukoli část obsahu či jiného materiálu, který se nachází na Stránkách společnosti LUMIVOD, nebo zahrnout takový obsah do jiné webové stránky bez předchozího písemného souhlasu příslušného vlastníka.

 

Uživatelský účet

Uživatel Registrací na Platformě EDUEDU souhlasí, že bude poskytovat společnosti LUMIVOD aktuální, pravdivé a úplné informace. Dále Uživatel souhlasí s tím, že bude používat pouze jeden Uživatelský účet a nebude používat Uživatelské účty zřízené pro jiné Uživatele.

Uživatel je povinen neumožnit přístup ke svému Uživatelskému účtu třetím osobám, jakož i třetím osobám nesdělovat jakékoli informace týkající se jeho Uživatelského účtu, a to s výjimkou využívání Odvozených uživatelských účtů zřízených na Uživatelském účtu Registrovaného uživatele pro Odvozené uživatele.

V případě, že Uživatel zjistí jakékoli jednání ohrožující jeho Uživatelský účet, zejména pokud jde o zneužití Uživatelského účtu, přístupových údajů či hesla, je povinen bezodkladně o takové skutečnosti či jednání vyrozumět společnost LUMIVOD.

Pokud společnost LUMIVOD zaznamená na Uživatelově Uživatelském účtu podezřelou činnost, zejména pokud by bylo zjištěno, že Uživatelský účet byl použit přímo při páchání trestné činnosti (zejména v souvislosti s porušováním autorských a jiných práv týkajících se mediálního obsahu na Stránkách společnosti LUMIVOD) anebo v souvislosti s páchanou trestní činností či že Uživatel uskutečnil nebo se pokusil uskutečnit jakékoli nezákonné a/nebo neoprávněné jednání, je Uživatel povinen bezodkladně poskytnout společnosti LUMIVOD vysvětlení a případně i součinnost k odstranění zjištěných nedostatků a přijetí opatření na odstranění závadného stavu, pokud sám Uživatel bezodkladně nezjedná nápravu. Uživatel v této souvislosti bere na vědomí, že společnost LUMIVOD je v takovém případě povinna vyrozumět příslušné orgány a znemožnit Uživateli dále využívat jeho Uživatelský účet. Uživatel je odpovědný za jakoukoli majetkovou a/nebo nemajetkovou újmu, která v souvislosti s takovýmto jednáním Uživatele společnosti LUMIVOD vznikne.

Společnost LUMIVOD si vyhrazuje právo na zablokování přístupu Uživatele k jeho Uživatelskému účtu na nezbytnou dobu v těchto případech: kdy společnost LUMIVOD zjistí porušení těchto Podmínek Uživatelem nebo podezřelou činnost na jeho Uživatelském účtu; kdy došlo k opakovanému pokusu o získání neoprávněného přístupu k Uživatelskému účtu Uživatele třetí osobou; kdy došlo ke vzniku neočekávaných provozních potíží, včetně oprav, úprav a aktualizace Platformy EDUEDU; nezákonného a/nebo neoprávněného jednání Uživatele; na základě rozhodnutí soudů, státního zastupitelství, policie, orgánů státní moci a správy, jakož i jiných orgánů, které budou mít pravomoc tak společnosti LUMIVOD nařídit.

Každý Registrovaný uživatel má právo kdykoliv zrušit svou Registraci a svůj Uživatelský účet na Stránkách společnosti LUMIVOD, přičemž platí, že Smlouva o předplatném v takovém případě skončí uplynutím Předplaceného období. Uživatelem již uhrazené Předplatné ze příslušné Předplacené období se v tomto případě nevrací, a to ani poměrně. Zrušení Registrace a Uživatelského účtu může iniciovat také společnost LUMIVOD. Společnost LUMIVOD může žádat o zrušení Registrace a Uživatelského účtu Uživatele, mimo jiné, také v případě ukončení smluvního vztahu mezi společností LUMIVOD a Uživatelem.

Za nezákonné a/nebo neoprávněné jednání Uživatele ve výše uvedeném smyslu těchto Podmínek považováno zejména:

úprava, změna či dekódování jakékoli části Služeb EDUEDU a jejich stažení do Zařízení;

používání automatické aplikace, vyhledávače, programu pro vyhledávání či dekódování nebo jiné aplikace, které umožňují přístup, úpravu či označení Služeb EDUEDU nebo jakékoli její části;

neoprávněné získání přístupu do IT systému se Službami EDUEDU nebo pokus o získání takového přístupu („hacking“);

shromažďování informací o ostatních Uživatelích za jakýmkoli účelem (včetně uživatelských jmen, hesel a e-mailových adres);

přeformátování či editace jakékoli části Stránek společnosti LUMIVOD;

publikování materiálů souvisejících se Službami EDUEDU bez souhlasu společnosti LUMIVOD;

vytvoření uživatelské identifikace automatickými či podvodnými metodami.

 

Odpovědnost za vady a reklamace

V případě, že na straně Uživatele dojde ke zjištění jakýchkoliv nestandardních okolností, zejména zcizení či zneužití přístupových údajů k Uživatelskému účtu, zařízení pro elektronickou komunikaci nebo jakýchkoliv jiných událostí, které mohou mít vliv na řádné užívání Uživatelského účtu a Placených služeb EDUEDU, je Uživatel povinen o takových skutečnostech neprodleně informovat společnost LUMIVOD.

Uživatel je oprávněn reklamovat poskytované Placené služby EDUEDU, a to zejména s ohledem na přístup k mediálnímu obsahu na Stránkách společnosti LUMIVOD, jenž tvoří Placené služby EDUEDU, a jeho kvalitu.

Společnost LUMIVOD neodpovídá za vady poskytovaných Placených služeb EDUEDU, jež jsou způsobeny či vznikly v souvislosti s kvalitou přístupových tras k serveru, na němž je Platforma EDUEDU umístěna, a/nebo v souvislosti s technickou kvalitou Zařízení Uživatele či v souvislosti s jakýmikoli externími skutečnostmi a vlivy uvedenými v těchto Podmínkách, ze které společnost LUMIVOD neručí.

Reklamace Uživatele musí být učiněna písemně nebo elektronicky na e-mailovou adresu společnosti LUMIVOD a musí být bez zbytečného odkladu doručena společnosti LUMIVOD, nejpozději však do 14 dnů od výskytu vady/události dle tohoto článku Podmínek.

Společnost LUMIVOD je povinna reklamaci Uživatele vyřídit do 30 dnů od jejího doručení.

Zákonná práva Uživatelů, jež jsou Spotřebiteli, nejsou ustanovením tohoto článku Podmínek dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady poskytovaných Placených Služeb EDUEDU a uplatnění rozporu se Smlouvou o předplatném se pro Spotřebitele řídí příslušnými ustanovením Občanského zákoníku.

Jako potvrzení o právech z vadného plnění obvykle slouží Daňový doklad či potvrzení objednávky Placených služeb EDUEDU.

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s uzavřením Smluv o předplatném je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Společnost LUMIVOD neodpovídá za zneužití Uživatelského účtu nebo přístupových hesel k němu. Společnost LUMIVOD neodpovídá za škody či jiné újmy vzniklé ztrátou nebo zneužitím hesla pro komunikaci s Uživatelským účtem na Platformě EDUEDU.

 

Ostatní ujednání

Smluvní vztah mezi společností LUMIVOD a Uživatelem, který je Spotřebitel, se řídí českým právem, zejména těmito Podmínkami a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem o ochraně spotřebitele.

Smluvní vztah mezi společností LUMIVOD a Uživatelem, který není Spotřebitel, se řídí českým právem, zejména těmito Podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Společnost LUMIVOD si vyhrazuje právo na změnu obsahu těchto Podmínek a/nebo Ceníku předplatného. Aktualizované znění Podmínek a/nebo Ceníku předplatného bude vždy uveřejněno na Stránkách společnosti LUMIVOD a informace o změně Podmínek bude odesláním příslušné informace společně s aktualizovaným zněním Podmínek a/nebo Ceníku předplatného ve vhodném formátu (např. pdf nebo .html) na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v jeho Uživatelském účtu či jiným vhodným písemným oznámením. Takováto změna vstupuje v platnost a účinnost uplynutím společností LUMIVOD stanovené lhůty, která bude činit nejméně 30 dnů ode dne, kdy byla Uživateli změna Podmínek a/nebo Ceníku předplatného oznámena. V případě rozporu ve znění Podmínek a/nebo Ceníku předplatného se za platné a zavazující považují Podmínky a/nebo Ceník předplatného uveřejněné na Stránkách společnosti LUMIVOD.

V případě, že Uživatel nebude s příslušnou změnou Podmínek a/nebo Ceníku předplatného souhlasit, je oprávněn vypovědět Smlouvu o předplatném nejpozději 5 dnů před účinností příslušné změny Podmínek a/nebo Ceníku předplatného. V případě, že Uživatel nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou Podmínek a/nebo Ceníku předplatného souhlasí.

Společnost LUMIVOD si však vyhrazuje právo přijmout takovou změnu Podmínek, s níž nebude spojeno právo Uživatele na výpověď Smlouvy o předplatném za předpokladu, že takovouto změnou bude Uživatel vázán pouze v případě, kdy s ní bude souhlasit.

Zvláštní ujednání mezi společností LUMIVOD a Uživatelem odchylující se od těchto Podmínek mají přednost.

Uživatel souhlasí, že veškerá příslušná oznámení a další sdělení mu mohou být zasílána elektronicky prostřednictvím Uživatelského účtu na Platformě EDUEDU, e-mailem nebo SMS zprávou nebo jiným komunikačním prostředkem sjednaným pro tento účel. Oznámení doručená výše uvedeným způsobem se považují za obdržená v tentýž den, kdy byla odeslána, s výjimkou sdělení odeslaných poštou, kterážto se budou považovat za obdržená pět kalendářních dnů po jejich odeslání.

Pokud některé ustanovení těchto Podmínek a Smlouvy o předplatném je nebo se stane v jakémkoli ohledu protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným podle jakéhokoli práva, nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek (včetně jejích příloh) a Smlouvy o předplatném.

Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

Odpověď Uživatele s dodatkem či odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy o předplatném, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Uživatel a společnost LUMIVOD výslovně vylučují použití ustanovení § 582 odst. 2, § 1732 odst. 2, § 1748, § 1766, § 1793 odst. 1 a § 1796 Občanského zákoníku na jejich smluvní vztah.

Společnost LUMIVOD ani Uživatel si nepřejí, aby byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi společností LUMIVOD a konkrétním Uživatelem či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si společnost LUMIVOD a Uživatel potvrzují, že si nejsou vědomi žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Uživatel potvrzuje, že si je vědom povahy a hodnoty plnění, která si smluvní strany mají poskytnout na základě Smlouvy o předplatném, souhlasí s podmínkami těchto plnění, prohlašuje, že nejde o plnění, která by vůči sobě byla v hrubém nepoměru a vzdává se práva požadovat zrušení Smlouvy o předplatném z důvodu hrubého nepoměru plnění.

Pokud se po uzavření Smlouvy o předplatném změní okolnosti tak, že se plnění Uživatele podle Smlouvy o předplatném stane obtížnější, např. v důsledku zhoršení finanční situace Uživatele, přebírá na sebe Uživatel nebezpečí takové změny okolností a taková změna nemá vliv na jeho dluhy a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o předplatném.

Uživatel je oprávněn své pohledávky a práva a povinnosti ze Smlouvy o předplatném postoupit třetí osobě jen s předchozím písemným souhlasem společnosti LUMIVOD. Společnost LUMIVOD je oprávněna své pohledávky a práva a povinnosti ze Smlouvy o předplatném postoupit třetí osobě i bez souhlasu Uživatele.

Pokud nebudou společnost LUMIVOD a Uživatel schopni vyřešit jakýkoliv spor vzniklý v souvislosti se Smlouvou o předplatném (včetně těchto Podmínek) smírně, budou příslušnými k projednání tohoto sporu (včetně sporů týkajících se jakýchkoli jiných nároků souvisejících s poskytováním Služeb EDUEDU) obecné soudy České republiky.

Tyto Podmínky jsou volně přístupné na Stránkách společnosti LUMIVOD.

předchozí
následující