menu

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost LUMIVOD s.r.o., IČO: 06914799, se sídlem 2. května 2384, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 105079 (dále jen „LUMIVOD“), je správcem osobních údajů Uživatelů zpracovávaných v rámci těchto Zásad ochrany osobních údajů a soukromí (dále jen „Zásady“).

 

Společnost LUMIVOD zpracovává osobní údaje Uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). Počínaje dnem 25. května 2018 budou osobní údaje Uživatelů zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů.

 

Všechny pojmy uvozené velkým písmenem mají význam definovaný v Podmínkách užívání Služeb EDUEDU (dále jen „Podmínky“), pokud nejsou v těchto Zásadách definovány jinak.

 

Osobní údaje, které společnost LUMIVOD zpracovává

Společnost LUMIVOD zpracovává pouze osobní údaje, které jí Uživatelé poskytnou v souvislosti s využíváním Služeb EDUEDU, zejména v souvislosti s Registrací, uzavřením Smlouvy o předplatném a užíváním Placených služeb EDUEDU.

     

Jedná se zejména o tyto osobní údaje, které nám Uživatelé sdělí při Registraci:

 • e-mailová adresa,
 • jméno a příjmení,
 • zaměstnání,

 

a dále osobní údaje, které od Uživatelů získáme tím, že využívají Služeb EDUEDU:

 • IP adresa Zařízení Uživatele,
 • základní geografická lokace (z důvodu zachování teritoriality a plnění licenčních smluv).

 

Přístup k Vašim osobním údajům

Společnost LUMIVOD chrání a zajišťuje bezpečnost Vašich osobních údajů. Pečlivě vybírá své partnery, kterým tato data svěřuje a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům či k jejich jinému zneužití. Žádný z partnerů společnosti LUMIVOD nesmí využít poskytnuté osobní údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jim byly zpřístupněny.

 

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou:

 • osoby, které pro společnost LUMIVOD zajišťují technický provoz určitých služeb či provozovatelé technologií, které společnost LUMIVOD využívá, zejména infrastrukturních a IT technologií a služeb,
 • poskytovatelé služeb, kteří poskytují služby společnosti LUMIVOD, jež se týkají marketingových činností, včetně přímého marketingu, zpracovávání průzkumů trhu a/nebo provádění statistických analýz a remarketingu prostřednictvím sociálních médií, jako jsou např. Facebook a Google,
 • poskytovatelé doručovacích služeb,
 • osoby, které pro společnost LUMIVOD zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu jejich služeb a webů,
 • poskytovatelé účetních a právních služeb a dalších obdobných služeb na základě smluvního či jiného právního vztahu.

 

Za určitých podmínek je společnost LUMIVOD též povinna některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné správy.

 

Účely, pro které společnost LUMIVOD Vaše údaje zpracovává

 Hlavním důvodem, proč společnost LUMIVOD zpracovává osobní údaje svých Uživatelů je, aby mohla spravovat jejich Uživatelské účty, aby jim mohla poskytovat Služby EDUEDU (zejména pak Placené služby EDUEDU) a aby mohla zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost svých služeb a tím i ochranu osobních údajů svých Uživatelů.

 

Osobní údaje Uživatelů společnost LUMIVOD dále zpracovává za účelem:

 • zlepšení kvality a dalšího vývoje Služeb EDUEDU,
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou Služby EDUEDU používány,
 • základní analýzy preferencí Uživatelů za účelem zobrazování obsahu, který odpovídá individuálním potřebám Uživatelů,
 • zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb třetích stran (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést v nastavení služby, pro kterou se Uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě e-mailem na e-mailovou adresu info@eduedu.eu) a obsahových newsletterů,
 • v přiměřeném rozsahu též za účelem remarketingu (tzn. k cílenějšímu zobrazení obsahu a reklamy na Stránkách společnosti LUMIVOD), a to ve spolupráci s třetími subjekty z řad poskytovatelů sociálních médií, jako jsou např. Facebook nebo Google.

 

Společnost LUMIVOD může Vaše osobní údaje zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například též na základě jejího oprávněného zájmu (zejména zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu) či pro plnění mezi námi uzavřené Smlouvy o předplatném a poskytování Služeb EDUEDU, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému plnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím společnosti LUMIVOD zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro naši společnost ze zákona.

 

Vaše osobní údaje poskytujete společnosti LUMIVOD dobrovolně. Některé Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro uzavření a plnění Smlouvy o předplatném a řádné poskytování Služeb EDUEDU. Pokud takovéto nezbytné osobní údaje nebudou společnosti LUMIVOD z Vaší strany poskytnuty, nebude společnost LUMIVOD schopna řádně plnit Smlouvu o předplatném a poskytovat Služby EDUEDU.

 

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které Vámi navštívené internetové stránky ukládají do Vašeho počítače. Tyto soubory se běžně používají k chodu nebo efektivnějšímu využití internetových stránek a k zajištění internetových služeb a funkcí pro uživatele. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů ani k identifikaci Vaší konkrétní osoby, mají však význam pro ochranu soukromí.

 

Cookies mohou být buď trvalé (persistent cookies), nebo dočasné (session cookies). Trvalé cookies jsou textové soubory posílané internetovým serverem internetovému prohlížeči, který poté, co je prohlížeč uloží, zůstává aktivní až do nastaveného data odstranění (neodstraní-li je uživatel před tímto datem). Naopak, dočasné cookies jsou odstraněny na konci každé relace poté, co je zavřen internetový prohlížeč.

 

Soubory cookies společnosti LUMIVOD např. umožňují Uživatele rozpoznat jako stávajícího Uživatele (např. při přihlašování do jeho Uživatelského účtu apod.) nebo přizpůsobit danou Službu EDUEDU uživatelským preferencím. Společnost LUMIVOD může dále cookies využívat též ke statistickým účelům či měření návštěvnosti Stránek společnosti LUMIVOD apod. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.

 

Společnost LUMIVOD do cookies ukládá dvě proměnné. První proměnnou je autentizační token, pomocí něhož je možné identifikovat Uživatele a rozpoznat, že je přihlášen. V této proměnné však nejsou obsažena žádná uživatelská data a identifikace Uživatele probíhá jen ze strany serveru. Druhou proměnnou je jazyk rozhraní, díky kterému je možné rozpoznat, jakou jazykovou verzi Uživatel naposledy používal.

 

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti Stránek společnosti LUMIVOD). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a společnost LUMIVOD nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

 

Některé cookies jsou dále vytvářeny též inzertními systémy. Prostřednictvím našeho webového serveru tak mohou být ve Vašem počítači ukládány cookies i jiných subjektů, a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na Stránkách společnosti LUMIVOD provozovány. Společnost LUMIVOD využívá na Stránkách společnosti LUMIVOD reklamní systémy vícero subjektů, např. systém společnosti Google (AdSense, AdExchange), Facebook apod. Tyto systémy obvykle využívají techniky remarketingu.

 

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, bude společnost LUMIVOD vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies Stránkami společnosti LUMIVOD.

 

Ve většině internetových prohlížečů lze výše uvedené cookies spravovat v nastavení prohlížeče. Více informací o cookies a o tom, jak zjistit, jaké cookies byly nastaveny a jak je spravovat a odstraňovat, najdete na internetových stránkách www.aboutcookies.org a www.allaboutcookies.org.

 

Berte prosím na vědomí, že případná změna nastavení souborů cookies ve Vašem internetovém prohlížeči může ovlivnit správné fungování Stránek společnosti LUMIVOD a/nebo Služeb EDUEDU.

 

Doba, po kterou společnost LUMIVOD zpracovává Vaše osobní údaje

Společnost LUMIVOD zpracovává Vaše osobní údaje po celou dobu využívání Služeb EDUEDU (tj. po dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou o předplatném) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 5 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

 

Zde si Vás však dovolujeme upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí Služeb EDUEDU, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze Smlouvy o předplatném či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

 

Údaje získané v rámci Registrace, pokud je možné tyto osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, pak zpracováváme po dobu využívání Služeb EDUEDU, po dobu do zrušení Registrace z Vaší strany a dále též nejdéle po dobu 2 let, pokud je Váš Uživatelský účet po celou tuto dobu neaktivní (po uplynutí této lhůty bude Vaše Registrace zrušena ze strany společnosti LUMIVOD). Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla Registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh.

 

Vaše osobní údaje může společnost LUMIVOD zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ovšem pouze za účelem:

 • poskytování Služeb EDUEDU (zejména plnění Smlouvy o předplatném uzavřené mezi Vámi a společností LUMIVOD),
 • plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. daňové nebo účetní povinnosti), či
 • oprávněných zájmů společnosti LUMIVOD, za předpokladu, že tyto oprávněné zájmy nejsou v rozporu oprávněnými zájmy a základními právy a svobodami Uživatele (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů apod.).

 

Možnost a zákonnost takového zpracování osobních údajů vyplývá přímo z platných právních předpisů (zejména Nařízení), a Váš souhlas k tomuto zpracování tudíž není potřeba.

 

Vyžadují-li to příslušné právní předpisy, může Vás společnost LUMIVOD požádat, abyste udělili výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely přímého marketingu (zasílání newsletterů a jiných obchodních sdělení). Takový souhlas může být Uživatelem kdykoliv odvolán zasláním e-mailu na e-mailovou společnosti LUMIVOD info@eduedu.eu nebo pomocí odkazu k odhlášení z odběru marketingových informací, který je uveden v každém e-mailu od společnosti LUMIVOD obsahujícím marketingové sdělení. Odvolání souhlasu Uživatelem nebude mít nepříznivý vliv na plnění Smlouvy o předplatném ze strany společnosti LUMIVOD a/nebo poskytování Služeb EDUEDU Uživateli.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: jana@zlin-film.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro plnění Smlouvy o předplatném, právních povinností či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Společnost LUMIVOD chrání Vámi poskytnuté osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Společnost LUMIVOD pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útokům. Společnost LUMIVOD používá taková bezpečnostní opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení, aby pokud možno nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze osoby oprávněné k zacházení s osobními údaji.

 

Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem. Doporučujeme tedy, abyste uchovávali svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k Službám EDUEDU v tajnosti a dodržovali základní bezpečnostní zásady.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat,
 • právo osobní údaje opravit či doplnit,
 • právo požadovat omezení zpracování,
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech,
 • právo požadovat přenesení osobních údajů (včetně práva bezplatně získat své zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu),
 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,
 • právo na výmaz osobních údajů v určitých případech (včetně práva být „zapomenut“), a případně též
 • další práva stanovená v Zákoně o ochraně osobních údajů a Nařízení (po nabytí jeho účinnosti).

 

Výše uvedené žádostí a/nebo vyrozumění musí obsahovat údaje o jménu a e-mailové adrese Uživatele za účelem ověření, že taková žádost a/nebo vyrozumění skutečně pochází od daného Uživatele.

 

Pokud Uživatel podá žádost e-mailem a neurčí jinou formu komunikace, vyhoví společnost LUMIVOD žádosti Uživatele a bude s Uživatelem komunikovat prostřednictvím jeho/její e-mailové adresy.

 

Pokud společnost LUMIVOD obdrží Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, bude Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud společnost LUMIVOD nepřijme příslušné opatření, o které požádáte, je povinna Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření. V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že v určitých případech stanovených Nařízením není společnost LUMIVOD povinna zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, především protože se opakuje. V takových případech Vám může společnost LUMIVOD uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět.

 

Kontaktování společnosti LUMIVOD

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte na naší e-mailové adrese jana@zlin-film.cz či písemně na adrese Filmová 174, 760 01 Zlín.

 

V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

 

Obdobně po Vás můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností pro společnost LUMIVOD vyplývajících ze závazných právních předpisů České republiky a/nebo přímo závazných a použitelných předpisů Evropské unie.

 

Nápravné prostředky v případě porušení Vašich práv

V případě porušení Vašich práv spojených se zpracováním Vašich osobních údajů můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Za účelem co nejrychlejšího a nejsnazšího vyřešení všech záležitostí týkajících se soukromí doporučujeme předtím, než se obrátíte na úřady, nejprve poslat veškeré stížnosti či dotazy společnosti LUMIVOD.

předchozí
následující